Κύρια Αποτελέσματα

Μόνο τα κύρια αποτελέσματα του έργου εμφανίζονται παρακάτω. Για να δείτε την πλήρη λίστα των αποτελεσμάτων των έργων και των παραδοτέων που είναι δημόσια διαθέσιμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ευρωπαϊκό επαγγελματικό προφίλ αναφοράς για τους οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές (ΟΚΝ). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών αναφοράς για τους OKN (πρώτη έκδοση).
Ανοικτά ψηφιακά εργαλεία  και πόροι που στοχεύουν σε καθηγητές και εκπαιδευτές Νοσηλευτικής –  Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σχεδιασμός 3 Προγραμμάτων Σπουδών για τους OKN προσαρμοσμένα για τις χώρες Φινλανδία, Ελλάδα και Ιταλία και υλοποίηση με πιλοτικά μαθήματα.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην κλινική πρακτική και σε  εργαλεία εκπαίδευσης. Εφαρμογή του προσαρμοσμένου για κάθε χώρα Προγράμματος Σπουδών σε νέα μαθήματα.
Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής υγείας και Νοσηλευτικών Ενώσεων  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως προς το θεσμό των OK. Βελτίωση των προσόντων και αναπροσαρμογή των καθηκόντων των νοσηλευτών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο PDF της λεπτομερούς έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων ομάδων-στόχων και επωφελούμενων του έργου ENhANCE.