Προωθώντας ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές

Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια μακροπρόθεσμη τάση, η οποία άρχισε δεκαετίες πριν, θέτοντας πολλές προκλήσεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο

Οι επίσημες συστάσεις της ΕΕ επισημαίνουν τον ιδιαίτερο ρόλο που κατέχει η οικογένεια καθώς και η κοινότητα στη διαδικασία της γήρανσης, δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), στην πhttps://www.enhance-fcn.eu/wp-admin/edit.php?post_type=pageρόληψη του συνδρόμου της Ευπάθειας ιδιαιτέρως στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωσή του. Επιπρόσθετα, πλήθος εκθέσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζουν την εξέχουσα θέση του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΝ) ως τον  παράγοντα «κλειδί» στο νέο μοντέλο της ΠΦΥ.

Επί του παρόντος, δεν έχει θεσπιστεί κάποιο τυποποιημένο Επαγγελματικό Προφίλ που θα πρέπει να διαθέτει ο ΟΚΝ σε επίπεδο ΕΕ που να λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις του ΠΟΥ αλλά και τις εκθέσεις της ΕΕ.

Ξεκινώντας από τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τα αποτελέσματα των εν εξελίξει προγραμμάτων της ΕΕ, επιδιώκεται η θέσπιση ενός Επαγγελματικού Προφίλ για τον  ΟΚΝ το οποίο θα αποτελέσει «πρότυπο αναφοράς» για τις χώρες της ΕΕ.

Το βασισμένο σε «δεξιότητες» Επαγγελματικό Προφίλ των ΟΚΝ θα αποτελέσει την εξ’ ορισμού βάση, ενός καινοτόμου, Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών – προσανατολισμένο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και στοχεύει στην τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

Χάρη στην ευέλικτη διάρθρωση, το γενικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) θα είναι προσαρμοσμένο και επομένως αντιπροσωπευτικό για τις χώρες της ΕΕ που θα συμμετέχουν «πιλοτικά» στην υλοποίησή του, καθώς θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του συστήματος παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αυτών των χωρών. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχθεί από εξειδικευμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Στόχοι

Στόχοι του έργου (πατήστε για καλύτερη ανάλυση)

Επωφελούμενοι