Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου

Executive summary

Το έργο ENhANCE, στο οποίο συμμετέχουν 12 εταίροι και ένας συνδεδεμένος φορέας, τοποθετημένοι σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που εκτείνονται από την Κρήτη στην Ελλάδα έως τη Φινλανδία, έχει μια σύνθετη δομή που μπορεί εύκολα να εκτεθεί σε κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσμα του έργου. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την πολυπλοκότητα των στόχων, από τις βαθιές διαφορές των εμπλεκόμενων μερών, από τα χρονικά όρια τα οποία απαιτούν την αυστηρή τήρηση των προγραμματισμένων προθεσμιών και από τη διανεμημένη διάρθρωση του έργου.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου έχει ως στόχο να εντοπίσει τις πιθανές συγκρούσεις και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν μέσα στη διάρκεια του έργου, καθορίζοντας μια σαφή διαδικασία για τον εντοπισμό τους και τις πιθανές προσεγγίσεις και ενέργειες για την επίλυσή τους, προσδιορίζοντας πιθανά εργαλεία για την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών.

Έτσι, το παρόν έγγραφο ορίζει τις διαδικασίες και τις ευθύνες για τη διαχείριση των συγκρούσεων και των κινδύνων και θα αποτελέσει την κύρια αναφορά κατά τη διάρκεια των τριών ετών υλοποίησης του έργου σε σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων και κινδύνων, προς υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου και της συντονιστικής επιτροπής .
Το παρόν έγγραφο ορίζει ένα «Μητρώο Κινδύνων», στο οποίο απαριθμούνται όλοι οι κύριοι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί ως πιθανά μειονεκτήματα για το έργο, μαζί με μια εκτίμηση της πιθανότητας, του αντικτύπου και των δράσεων που προβλέπονται για την αντιμετώπιση ή μετριασμό τους. Το Μητρώο Κινδύνων θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάλυση κινδύνου και συζήτηση και θα παρέχει συγκεκριμένο τρόπο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους εντός της Σύμπραξης.

Η τρέχουσα έκδοση του Μητρώου Κινδύνων θα ενημερωθεί κατά τη διάρκεια του έργου και θα συζητείται σε κάθε συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής και στις συνεδριάσεις της ολομέλειας του έργου.

Ο επικεφαλής εταίρος, μαζί με τους επικεφαλείς των Πακέτων Εργασίας, θα ενημερώνει σταδιακά το Μητρώο Κινδύνων, το οποίο θα είναι πάντα διαθέσιμο σε κάποιο κοινόχρηστο μέρος στο διαδίκτυο. Τα σχόλια των μερών θα συλλέγονται πάντοτε από τον επικεφαλής εταίρος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους. Μια επίσημα ενημερωμένη έκδοση του Μητρώου Κινδύνου θα κυκλοφορήσει με τις εκθέσεις Σύγκρουσεων και Κινδύνου στους μήνες 18 και 36.

Συντάκτες: Francesca Pozzi (ITD-CNR), Serena Alvino (SI4Life), Laura Freina (ITD-CNR), Flavio Manganello (ITD-CNR).