Ολοκληρώθηκε η Ανάλυση Απαιτήσεων

Το έργο ENhANCE ασχολείται με την καινοτομία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • η αύξηση της εξειδίκευσης των νοσηλευτών στην ΠΦΥ σχετικά με την Οικογένεια και την Κοινοτική Νοσηλευτική (ΟΚΣ),
  • η προώθηση της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών της ΟΚΣ λαμβάνοντας υπόψη ένα επισημοποιημένο προφίλ της ΕΕ που βασίζεται σε συστάσεις του ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) πολιτικών της ΕΕ
  • η ενίσχυση της μετάβασης από το παλιό παλιό μοντέλο ΠΦΥ στο νέο.

Στο έργο ENhANCE έχει μόλις ολοκληρωθεί η φάση ανάλυσης απαιτήσεων για την ιστοσελίδα του έργου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η φάση του έργου αποτελεί την Εργασία 7.2 «Ιστοσελίδα έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης», το οποίο είναι η δεύτερη εργασία του ΠΕ7 «Διάχυση αποτελεσμάτων, εκμετάλλευση και βιωσιμότητα».

Το παρόν έγγραφο με τον τίτλο «Ανάλυση Απαιτήσεων», είναι το αποτέλεσμα της απεικόνισης της παραπάνω φάσης και αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου (Π7.2.1). Επιπλέον, αυτό το έγγραφο θα τροφοδοτήσει τα επόμενα βήματα της Εργασίας 7.2, τα οποία είναι αφιερωμένα στην ανάπτυξη της ιστοσελίδα του έργου και την υιοθέτηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη στήριξη της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου (Π7.2.2 – Ιστοσελίδα έργου ENhANCE και μέσα κοινωνικής δικτύωσης [αρχική έκδοση] και Π7.2.3 – Ιστοσελίδα του έργου ENhANCE και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου [τελική έκδοση]).

Ο βασικός στόχος αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει τις απαιτήσεις της ιστοσελίδας του έργου ENhANCE (www.enhance-fcn.eu), που φιλοξενείται από το ΤΕΙ Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έγγραφο περιέχει την περιγραφή της ιστοσελίδας του έργου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η ιστοσελίδα του έργου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζονται τόσο από τους στόχους όσο και τα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, η ιστοσελίδα του έργου περιγράφεται αναφορικά με τους χρήστες-στόχους, το σχεδιασμό, την εμφάνιση και την αίσθηση, τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, και τη μοντελοποίηση του συστήματος. Τα μεσα κοινωνικης δικτυωσης περιγράφονται σε σχέση με το κοινό-στόχο, τα κανάλια, τις πλατφόρμες, τις στρατηγικές και την ενσωμάτωση με την ιστοσελίδα του έργου.

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την υλοποίηση των απαιτήσεων και την ανάλυση δραστηριότητων βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση και συμπεριλάμβανε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προγραμματιστών και των εσωτερικών ενδιαφερομένων του έργου. Ειδικότερα, η ανάλυση των απαιτήσεων είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συνεντεύξεων μεταξύ των προγραμματιστών (ΤΕΙ Κρήτης) και όλων των εταίρων του έργου ENhANCE, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης (17-19 Ιανουαρίου 2018, Γένοβα, Ιταλία) και μετά από αυτό, των εταίρων που εμπλέκονται στην Εργασία 7.2 του ΠΕ7 – κυρίως το CNR-ITD (ως επικεφαλής εταίρος) και η EUROCARERS (ως επικεφαλής του ΠΕ7), μέσω ηλεκτρονικών συναντήσεων.

Συνολικά, η λίστα των απαιτήσεων που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί με τον σαφέστερο και πλέον εξαντλητικό τρόπο, παρά το γεγονός ότι κάποιες πτυχές της ιστοσελίδας του έργου, και πιο συγκεκριμένα, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ίσως είναι ασαφείς στην έναρξη του έργου. Κατά συνέπεια, οι σχετικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια αργότερα, προκειμένου να ενημερωθεί καλύτερα η φάση των προδιαγραφών στα σχετικά παραδοτέα (Π7.2.2 και Π7.2.3).

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης απαιτήσεων είναι η «Λίστα των απαιτήσεων της ιστοσελίδας του έργου ENhANCE» (βλ. Παράρτημα I). Αυτή η λίστα θα καθοδηγήσει το έργο των προγραμματιστών στα επόμενα στάδια και θα παρέχει στο έργο τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της πρόοδου προς τους στόχους. Φυσικά, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης, ειδικά για περιπτώσεις οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί μόνο εν μέρει από το έργο, και αυτό θα γίνει τους επόμενους μήνες.

Συντάκτες: Kostas Vassilakis (TEI of Crete), Nikos Papadakis (TEI of Crete), Olivier Jacqmain (EUROCARERS), Mariana Vicente (EUROCARERS), Flavio Manganello (CNR-ITD).