Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας

Το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας (ΣΔΠ) είναι ένα έγγραφο πρακτικής φύσεως το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες που θα αναλάβει η EUROCARERS ως επικεφαλής των «Δραστηριοτήτων Διάχυσης Αποτελεσμάτων», σε στενή συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου ENhANCE, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβολή και ο αντίκτυπος του έργου. Το σχέδιο περιγράφει τις συλλογικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την επικοινωνία και τη διάχυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου και την παροχή συμβουλών στους εταίρους σχετικά με την προτεινόμενη προσέγγιση.

Μετά από μια γενική εισαγωγή, το έγγραφο περιγράφει τη στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου ENhANCE. Ορίζει τους στόχους της επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν και περιγράφει τις ομάδες-στόχους, τα βασικά μηνύματα και τη δέσμευση των ενδιαφερομένων. Περιγράφει επίσης τις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων που προβλέπονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, καθώς και τα διάφορα κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας που θα αναπτύξουν και θα χρησιμοποιήσουν η EUROCARERS και οι εταίροι του έργου ENhANCE για τη διάχυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η οπτική ταυτότητα του έργου, η ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, οι δημοσιεύσεις, οι εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού, καθώς και τα υλικά προώθησης και τα δελτία τύπου.

Συνολικά, το παρόν έγγραφο προσφέρει μια μεθοδολογία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι του έργου ENhANCE μπορούν να αξιοποιήσουν βέλτιστα την ευκαιρία που τους παρέχεται από το έργο προκειμένου να ανακοινώσουν τη δουλειά που γίνεται από την Σύμπραξη. Αυτό είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ότι το έργο ικανοποιεί τους στόχους του και δημιουργεί βαθιά και μακροχρόνια συλλογική επίδραση.

Το ΣΔΠ είναι ένα ζωντανό έγγραφο που υπόκειται σε αναθεώρηση σε στρατηγικές στιγμές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (Π7.1.2, Π7.13 και Π7.14) και η ανάγνωσή του πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το Σχέδιο Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας (Π7.3.1). Συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για τη διαχρονική απεικόνιση της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων, σε όρους ενός αποτελεσματικού σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων. Ως αφετηρία, θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των περιοχών και των ενδιαφερομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να παρουσιάσουν κανάλια και πλατφόρμες για όλες τις ομάδες δυνητικών χρηστών.

Επιπλέον, το έγγραφο αυτό θα εισαγάγει μέτρα για τη διάχυση όλων των βασικών αποτελεσμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και μετά το τέλος του. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι τα μέτρα αυτά θα περιγραφούν στο παρόν έγγραφο σε προκαταρκτικό επίπεδο, ενώ στα επόμενα στάδια του έργου θα καθοριστούν λεπτομερέστερα, με αναφορά στα κατώτατα όρια σύγκρισης και στους ποιοτικούς ή / και ποσοτικούς δείκτες, με τους οποίους είναι εφικτή η αναφορά, η μέτρηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, τα σχέδια του έργου θα ενημερώνονται εγκαίρως ανάλογα με την πρόοδο και τα αναδυόμενα αποτελέσματα.

Συντάκτες: Mariana Vicente (Eurocarers); Olivier Jacqmain (Eurocarers).