Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διαχείριση ποιότητας του έργου ENhANCE, η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά: 1) την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου και των παραδοτέων του και 2) τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αναφοράς (ECVET, EQAVET, EQF και EQF) ESCO).

Στην αρχή του σχεδίου, εξηγείται η ενσωμάτωση της διασφάλισης της ποιότητας στη συνολική έννοια του έργου και περιγράφονται σημαντικές διεργασίες με άλλα πακέτα εργασίας ή τα συνδεδεμένα ιδρύματα-εταίρους. Ο λεπτομερής τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση της ποιότητας καθώς και το σε ποια σημαντικά σημεία του χρόνου ή ορόσημα εμπλέκεται το πακέτο εργασίας ΠΕ8 εξηγείται παρακάτω. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει τις επεξηγήσεις σχετικά με την προγραμματισμένη χρήση των μεθόδων, εργαλείων και εγγράφων. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας θα περιγραφούν λεπτομερώς, εστιάζοντας σε δύο θέματα: την «Ποιότητα των Αποτελεσμάτων» και την «Ποιότητα των Διαδικασιών». Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η σύμπραξη με το ΠΕ6 (η αξιολόγηση του προς ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και η αξιολόγηση των εργαλείων μάθησης) και η εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων. Η συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της μετα-αξιολόγησης και την περαιτέρω αύξηση της συνολικής ποιότητας του έργου. Στο 7ο Κεφάλαιο, το σχέδιο εργασίας που παρατίθεται θα δώσει μια γενική εικόνα για τις προθεσμίες και δημοσιεύσεις που προβλέπονται για δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας . Προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα επιδιωκόμενα ποιοτικά πρότυπα, προγραμματίζονται διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες περιγράφονται στο 8ο Κεφάλαιο.

Το έγγραφο αυτό θα ολοκληρωθεί με μια περιγραφή των δραστηριοτήτων υποβολής εκθέσεων και βιωσιμότητας, καθώς και ένα κεφάλαιο σχετικά με «τη συζήτηση και τα συμπεράσματα», προκειμένου να συνοψιστούν οι έως τώρα δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του ΠΕ8 και να προετοιμαστεί η επόμενη έκθεση φέρνοντας στο προσκήνιο ανοιχτά ερωτήματα και υποδεικνύοντας τρόπους για την απάντηση αυτών στο επόμενο παραδοτέο.

Γενικά, το έγγραφο προσφέρει τη δυνατότητα προσανατολισμού όσον αφορά την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της υλοποίησης του έργου. Επιτρέπει τη μέτρηση των αυτο-διατυπωμένων ποιοτικών στόχων και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξή τους. Οι στόχοι του περιεχομένου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ECVET, EQAVET, EQF και ESCO πρέπει συνεπώς να είναι εφικτοί.

Συντάκτες: Lars Oertel (AWV), Madeleine Diab (AFBB), Francesca Pozzi (CNR-ITD), Flavio Manganello (CNR-ITD).