Ολοκληρώθηκε η Έκθεση για τον ορισμό του Επαγγελματικού Προφίλ του ΟΚΣ

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει την περιγραφή μιας μελέτης Delphi που διεξήχθη για τον εντοπισμό των «βασικών ικανοτήτων» του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) και συνιστά το κύριο αποτέλεσμα του ΠΕ2.

Συνολικά 23 εμπειρογνώμονες από 10 ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίθηκαν στα Στάδια της μελέτης Delphi, μέσω της οποίας εντοπίστηκαν 27 βασικές δεξιότητες, ενώ μία 28η βασική δεξιότητα που προσδιορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης Delphi από τους εταίρους του έργου ENhANCE. Στο έγγραφο αυτό, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αναγνώριση αυτών των βασικών δεξιοτήτων και βασίστηκε στις πλέον σχετικές συστάσεις του ΠΟΥ. Επίσης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι δεξιότητες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO).

Οι βασικές δεξιότητες αυτές, θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία οι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΕ3 θα αναπτύξουν τις «Βασικές Δραστηριότητες» και τα «Μαθησιακά Αποτελέσματα» των Ενοτήτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών ΟΚΣ.

Ως «Βασική Δραστηριότητα» ορίζεται ως μια ολοκληρωμένη ομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι εξ’ ολοκλήρου απαραίτητες για την εκτέλεση μιας εργασίας σχετικής με το εργασιακό προφίλ. Οι βασικές δραστηριότητες ενός επαγγέλματος πρέπει να καλύπτουν από κοινού όλες τις δραστηριότητες για την άσκηση ενός επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής του. Οι «Μονάδες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» μπορούν να αντληθούν από βασικές δραστηριότητες, οι οποίες περιγράφονται σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφερόμενων ακαδημαϊκών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET). Μπορούν επομένως να είναι ταυτόσημες με τις βασικές δραστηριότητες ενός επαγγέλματος, αλλά μπορούν επίσης να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες ενός φορέα κατάρτισης ή των σχετικών ομάδων-στόχων (βλ. επίσης το Λεξιλόγιο του έργου ENhANCE).

Επιπρόσθετα από τη μελέτη e-Delphi, συλλέχθηκαν όλα τα επισήμως αναγνωρισμένα τρέχοντα προγράμματα σπουδών στον τομέα της οικογενειακής και κοινοτικής νοσηλευτικής στην Ευρώπη, προκειμένου να ενημερωθεί ο ορισμός των βασικών δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα πρότυπο από τους εταίρους του ΠΕ2, οι οποίοι συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών από 15 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα προγράμματα σπουδών παρέχουν ένα στιγμιότυπο των τρεχόντων μαθημάτων ΟΚΣ που παρέχονται επίσημα στην Ευρώπη, τα οποία διαφέρουν πολύ όχι μόνο μεταξύ χωρών, αλλά συχνά και στην ίδια χώρα. Επίσης, το κομμάτι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των εργασιών στο ΠΕ3.

Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερα Παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Το πρότυπο που χρησιμοποιείται από τους εταίρους του ΠΕ2 γι’ αυτή την εργασία
  • Τα έγγραφα σχετικά με τις δεξιότητες ΟΚΣ που συλλέγονται μέσω του προτύπου
  • Το παράδειγμα ενός προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για να συλλέξει τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών ΟΚΣ
  • Έναν πίνακα που συνοψίζει τα προγράμματα σπουδών ΟΚΣ που είναι διαθέσιμα σήμερα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες