Νέα εντολή (9 Φεβρουαρίου 2019) που δόθηκε στην EXPH (επιτροπή εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους επένδυσης στην υγεία) σχετικά με την “Mετατόπιση Εργασιών”

Τα σενάρια μελλοντικών μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάσουν μια διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες λύσεις. Μία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ένα νέο συνδυασμό δεξιοτήτων για το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζει νέα / διαφορετικά μοντέλα “μετατόπισης εργασιών”.

Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών, των επαγγελματικών οργανώσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (για τις απαραίτητες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία) είναι σημαντικός, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για τυπικά προσόντα και η επαγγελματική τυποποίηση δεξιοτήτων.

Η εντολή αναμένεται το καλοκαίρι του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/home_en