Χρήσιμοι σύνδεσμοι και πόροι

Αναλυτική επισκόπηση του CEDEFOP – Προοπτικές για επαγγελματίες υγείας (2014):

Αναλυτικά χαρακτηριστικά – Προοπτικές για επαγγελματίες υγείας

Κοινή δράση της ΕΕ για τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας

Η παρούσα κοινή δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και πρόβλεψης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία

Νοσηλευτική τώρα

Μια τριετής παγκόσμια εκστρατεία σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Μελέτη σχετικά με την ανασκόπηση και χαρτογράφηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στην ΕΕ

Σημασία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης (CPD) και της δια βίου μάθησης (LLL) των επαγγελματιών υγείας.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας – Ο μεταβαλλόμενος ρόλος της νοσηλευτικής

Η κατάσταση της νοσηλευτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετανάστευση των νοσοκόμων, η ένταξη στην ΕΕ και η νοσηλευτική, και εάν υπάρχει ένα πλαίσιο της ΕΕ για την εκπαίδευση των νοσοκόμων.