Η Ευρωπαϊκή διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της νοσηλευτικής” εκδόθηκε!

Συνοπτική Παρουσίαση

Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως τεχνικό δελτίο του παραδοτέου Π 4.2.2 και διανέμεται με την ευρωπαϊκή διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στον τομέα της νοσηλευτικής που έχει σχεδιαστεί και υποβληθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας ΠΕ4 – Δράση 4.2 (αποτέλεσμα RVI). Η διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://oot.enhancefcn.eu/course/view.php?id=5

Η διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης σχεδιάστηκε για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στα πιλοτικά μαθήματα (Φινλανδία, Ελλάδα και Ιταλία), έτσι ώστε να εισαχθούν, να εξοικειωθούν και να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες και εργαλεία εκπαίδευσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης του έργου.

Στο τμήμα 2, το έγγραφο παρέχει οδηγίες κατάρτισης, στόχων, δομής, το εκπαιδευτικό περιεχόμενό κλπ. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα έχοντας αποκτήσει μια προκαταρκτική ιδέα γι’ αυτό. Στο τμήμα 3 παρουσιάζονται ορισμένα συλλογικά δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγγραφείς: Francesca Dagnino (ITD-CNR), Flavio Manganello (ITD-CNR), Marcello Passarelli, Francesca Pozzi (ITD-CNR), Donatella Persico (ITD-CNR), Andrea Ceregini (ITD-CNR)