Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις: Επιτεύγματα και Μελλοντικές προκλήσεις – Συνοπτική έκθεση σεμιναρίου, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση που ζητήθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, EMPL, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, σχετικά με θέματα που αφορούν τις μελλοντικές τάσεις όσον αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση / δεξιότητες. Ορισμένα από τα ευρήματα είναι επίσης σημαντικά για το έργο ENhANCE στο πλαίσιο των μελλοντικών προβλεπόμενων εξελίξεων πολιτικής που αφορούν τη δια βίου μάθηση, την ΕΕΚ και τον τομέα της περίθαλψης, βλέπε ιδίως τα τμήματα που αφορούν:

  • Δεξιότητες για την αγορά εργασίας: πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και αναβάθμιση

  • Μέλλον της εργασίας: Γήρανση κοινωνιών και φροντίδα

  • Μέλλον της εργασίας: Πολιτικές δεξιοτήτων

Η ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)642343