Παρουσίαση των αποτελέσμάτων του ENhANCE από το Παν/μιο Ανατολικής Φινλανδίας (UEF) στο ετήσιο Συνέδριο του EASPD “Εργασιακά Θέματα – Δυσλειτουργικό Εργατικό Δυναμικό του Αύριο”

Το Συνέδριο του EASPD “Εργασιακά Θέματα – Δυσλειτουργικό Εργατικό Δυναμικό του Αύριο πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 3 Οκτωβρίου 2019 και επικεντρώθηκε σε θέματα πρόσληψης, διατήρησης και εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD).

Το UEF παρουσίασε αποτελέσματα του έργου με θέμα «Ανάπτυξη ειδικών προφίλ στην κοινωνική μέριμνα: στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων» σε μια από τις παράλληλες συνεδρίες «Μάθηση και ανάπτυξη προσωπικού, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες». Έτσι, ήταν σε θέση να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τα μέλη του EASPD – οργανώσεις ομπρέλας εκπρόσωποι παροχών υπηρεσιών υγείας από 33 χώρες σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα στον τομέα της αναπηρίας ως δυνητικός μελλοντικός εργοδότης του Επαγγελματικού Προφίλ του εξειδικευμένου νοσηλευτή στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική.

Το ετήσιο Συνέδριο του EASPD: “Εργασιακά Θέματα -Δυσλειτουργικό Εργατικό Δυναμικό του Αύριο”