Οι κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες έχουν υποβληθεί

Σύνοψις

Το Παραδοτέο περιέχει Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες πχ, πρακτικές οδηγίες που θα υποστηρίζουν του διδάσκοντες στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (αναφορικά με τα εργαλεία και τους μεθόδους εκμάθησης) ως προς το σχεδιασμό και την παράδοση τους κατά το στάδιο των πιλοτικών μαθημάτων εκπαίδευσης.

Οι κατευθυντήριες Οδηγίες έχουν οργανωθεί ανά θεματική ενότητα και με τέτοιο τρόπο (κυρίως θεωρητικές προσεγγίσεις – συστάσεις) ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πως θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου στο στάδιο των πιλοτικών μαθημάτων, αλλά και το πως θα χρησιμοποιήσουν την Ανοιχτή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης (Open Online Tool). Προκειμένου οι Κατευθυντήριες Οδηγίες να είναι πιο χρηστικές αλλά και αποτελεσματικές, προσφέρονται στους διδάσκοντες σε ψηφιακή μορφή (ξεκινώντας από τις 15 Οκτωβρίου, 2019) ως συνέχεια της κατάρτισή τους μέχρι το τέλος των πιλοτικών μαθήματων.

Μια δεύτερη ενημερωμένη δημοσίευση αυτών των Κατευθυντήριων Οδηγιών θα εκδοθεί προς το τέλος του έργου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανατροφοδοτήσεις των διδασκόντων (σχόλια, συστάσεις, προτάσεις βελτίωσης, κλπ.) μετά τη χρήση τους. Αυτές οι ολοκληρωμένες πλέον Κατευθυντήριες Γραμμές, θα πρέπει να ενσωματωθούν ή και να υιοθετηθούν από τα Ακαδημαϊκά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και όσους παρέχουν Νοσηλευτική Εκπαίδευση και κατάρτιση (Π3.2.1), αποτελώντας έτσι κληρονομιά που θα παρέχει ολοκληρωμένη και λεπτομερή υποστήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό/διδάσκων που θα είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ξεκινώντας από το πρόγραμμα σπουδών για τον Κοινοτικό και Οικογενειακό Νοσηλευτή και την Πλατφόρμα Ανοιχτής Εκπαίδευσης.

Συγγραφείς: Francesca Pozzi (CNR-ITD), Flavio Manganello (CNR-ITD), Andrea Ceregini (CNR-ITD), Francesca Dagnino (CNR-ITD), Marcello Passarelli (CNR-ITD), Donatella Persico (CNR-ITD), Marta Romagnoli (CNR-ITD)