Η αξιολόγηση της ενδιάμεσης Ποιότητας έχει υποβληθεί

Σύνοψις

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 8 (Αξιολόγηση Ποιότητας) κατά τους μήνες 1-21 του έργου. Ειδικότερα, το παραδοτέο (Π8.1.1) του 6ου μήνα αναφέρεται στο «Πλάνο αξιολόγησης της Ποιότητας» το οποίο παρουσιάζει τους ρόλους και τις αναθέσεις εργασιών στο έργο ENhANCE αναφορικά με τη διασφάλιση της Ποιότητας. Στο κεφάλαιο 3, περιγράφονται λεπτομερώς η πορεία του Παραδοτέου συμπεριλαμβανομένων των απερχόμενων αλλά και των επερχόμενων δραστηριοτήτων. Η έκθεση αντικατοπτρίζει επίσης τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης που θα είναι περισσότερο χρήσιμα κατά τους τελευταίους μήνες του έργου (Μ12-Μ36).

Συγγραφείς: Lars Oertel (AWV), Madeleine Diab (AFBB)