Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον Οκογενειακό και Κοινοτικό Νοσηλευτή

Ένα σημαντικό ορόσημο του έργου ήταν η κυκλοφορία της τελικής έκδοσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική ENhANCE (ΟΚΝ). Μια συνοπτική έκδοση, με την κύρια δομή και το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών ENhANCE (τελική έκδοση) μπορεί να μεταφορτωθεί από εδώ.

Ιστορικό και δομή

Η πρώτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019, χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη τριών τοπικών προγραμμάτων σπουδών Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, τα οποία δοκιμάστηκαν στο δεύτερο και τρίτο έτος του έργου ENhANCE στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φιλανδίας (UEF), στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH).

Ο καινοτόμος αρθρωτός και ευέλικτος σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτικής θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων εκδόσεων Προγραμμάτων Σπουδών Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Αναλυτικό Πρόγραμμα Αναφοράς για την Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική που αναπτύχθηκε από το Πρόγραμμα ENhANCE απευθύνεται σε απόφοιτους νοσηλευτές (επίπεδο εισόδου: EQF6) και στοχεύει στο επίπεδο EQF7. Έτσι, συνολικά, το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό μαθημάτων εξειδίκευσης Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής όπου απονέμονται 60 ECTS, και λόγω του ευέλικτου και αρθρωτού σχεδιασμού του, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων σπουδών που απονέμουν περισσότερα ή λιγότερα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απονείμει ένα πιστοποιητικό Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής σε επίπεδο EQF7 ή EQF6.

Η τελική έκδοση του ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική περιλαμβάνει 52 μαθησιακά αποτελέσματα (αντί για τα 53 που προβλέπονταν στην προηγούμενη έκδοση), και αυτά περιγράφονται με Γνώσεις, Ικανότητες και Ατομικές και Διασταυρούμενες Δεξιότητες.

Βασίζεται στο Επαγγελματικό Προφίλ (ΕΠ) του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή: οι 28 βασικές ικανότητες του ΕΠ ομαδοποιήθηκαν και αντικατοπτρίζονται σε 7 ομάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποτελούν τη βάση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική.

Key features improving impact and sustainability

Key features of the European FCN Curriculum that aim to increase its potential impact and improve its sustainability, also beyond the project funding period, are that it is:

  • “learning outcome-oriented” and compliant with the main EU standard and tools for VET, such as ECVET, EQAVET, ESCO, EQF, etc.
  • general and “across-the-board”, since it is supposed to play a reference role for any VET designer targeting FCN profile in any EU country;
  • modular and flexible, since it is supposed to be adaptable to different contexts and rules in different EU countries.

It includes an important work-based learning component and fosters the development of Practice Sharing through both formal and non-formal/informal learning.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εκτός από το πρόγραμμα σπουδών αναφοράς στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική της ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το κύριο αποτέλεσμα του έργου ENHANCE, έχει παραδοθεί από το έργο μια σειρά από ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΟΔΗΓΙΕΣ, προκειμένου να υποστηριχθεί η σωστή παρουσίαση του προγράμματος σπουδών στα τρέχοντα μαθήματα. Όλα αυτά τα εργαλεία έχουν συλλεχθεί σε αυτό το ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, το οποίο θα υποστηρίζει οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό στη σωστή χρήση του Προγράμματος Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική.

Το ΕΡΓΑΛΕΙΟ οργανώνεται σε 4 κύριες ενότητες:

  1. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική: αυτή η ενότητα παρουσιάζει το κύριο αποτέλεσμα του έργου που συνδέεται με την ψηφιακή έκδοση της τελικής του έκδοσης.
  2. Εργαλεία για το πρόγραμμα σπουδών: αυτή η ενότητα περιλαμβάνει οδηγούς και εργαλεία για τον σωστό καθορισμό του γενικού προγράμματος σπουδών στο δικό σας πλαίσιο.
  3. Συμπληρωματικές αναγνώσεις για μια αποτελεσματική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών: αυτή η ενότητα περιγράφει περαιτέρω οδηγούς σχετικά με τη μάθηση που βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση, στην πρακτική ανταλλαγής και την εξατομικευμένη μάθηση.
  4. Συμπληρωματικές αναγνώσεις για μια αποτελεσματική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών: αυτή η ενότητα περιγράφει περαιτέρω οδηγούς σχετικά με τη μάθηση που βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση, στην πρακτική ανταλλαγής και την εξατομικευμένη μάθηση.

Η τελική έκδοση αυτών των Οδηγών είναι διαθέσιμη σε διαδικτυακή μορφή και μπορούν να προβληθούν εδώ.