Δομή του Σχεδίου Εργασίας

Σχηματικό πλάνο του έργου

 

Πλάνο Εργασίας

Για την επίτευξη των στόχων, οι συνεργάτες του έργου ENHANCE θα προβούν στην υλοποίηση μια σειράς δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:

 • Τον ορισμό και τη παράδοση ενός Επαγγελματικού Προφίλ για τον Οικογενειακό και τον Κοινοτικό Νοσηλευτή (ΟΚΝ) που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σημείο  αναφοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).
 • Το σχεδιασμό ενός Προγράμματος Σπουδών για τον Οικογενειακό και τον Κοινοτικό Νοσηλευτή (ΟΚΝ) που θα μπορούσε να αποτελέσει «πρότυπο αναφοράς» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Την ανάπτυξη ειδικών Κατευθυντήριων Οδηγιών που θα υποστηρίξουν τα Ιδρύματα – Σχολές Νοσηλευτικής ΕΕΚ στην εκπόνηση του «Εθνικού» Προγράμματος Σπουδών της ΕΕ (ανά χώρα υλοποίησης).
 • Τη εκχώρηση Εκπαιδευτικού υλικού (μαθημάτων) προς τους Καθηγητές/εκπαιδευτές και ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και μεθοδολογικών συστάσεων για την αποτελεσματική χρήση και προσαρμογή των εργαλείων και μεθόδων που προτείνονται από το έργο.
 • Την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ανοιχτού διαδικτυακού εργαλείου που υποστηρίζει μελέτες περιπτώσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τους νοσηλευτές
 • Τον σχεδιασμό 3 «εθνικών» Προγραμμάτων Σπουδών για τους ΟΚΝ και υλοποίηση 3 πιλοτικών κύκλων μαθημάτων, αντίστοιχα.
 • Την ανάπτυξη συστάσεων/προτροπών προς τους Δημόσιους και ιδιώτες εργοδότες ώστε να επενδύσουν σε επαγγελματίες (εξειδικευμένους πλέον ΟΚΝ).
 • Την αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των διαφόρων φορέων.
 • Την αποδοτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και διασφάλιση της βιωσιμότητά του.

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν δομηθεί σε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και επιμέρους Καθήκοντα, που συντονίζονται από διαφορετικούς εταίρους. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του προγράμματος ENHANCE διαρθρώνονται σε 8 Πακέτα Εργασίας:

 1. Διοίκηση – διαχείριση (καθοδήγηση: CNR-ITD)
 2. Ορισμός του Επαγγελματικού Προφίλ των ΟΚΝ (καθοδήγηση: UNIGE)
 3. Σχεδιασμός και προσαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) για ΟΚΝ ανά χώρα (καθοδήγηση: SI4LIFE)
 4. Επιλογή κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων εκπαίδευσης (καθοδήγηση: CNR-ITD)
 5. Διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων (καθοδήγηση: ΤΕΙ Θεσσαλίας)
 6. Αξιολόγηση (υπό την καθοδήγηση: UEF)
 7. Διάχυση, αξιοποίηση και βιωσιμότητα (καθοδήγηση: EUROCARERS)
 8. Διασφάλιση ποιότητας (καθοδήγηση: AWV

Δομή του πλάνου

Παρακολούθηση

 • Διαχείριση (ΠΕ1)
 • Διασφάλιση ποιότητας (ΠΕ8)

Προετοιμασία

 • Ορισμός του ΟΚΝ επαγγελματικού προφίλ (ΠΕ2)

Υλοποίηση

 • Σχεδιασμός και προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών για τους ΟΚΝ (ΠΕ3)
 • Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για την διδασκαλία των μαθημάτων (ΠΕ4)
 • Διεξαγωγή 3 πιλοτικών κύκλων μαθημάτων (ΠΕ5)
 • Αξιολόγηση (ΠΕ6)

Επικοινωνία

 • Διάχυση, αξιοποίηση και βιωσιμότητα (ΠΕ7)