ENhANCE allianssissa on 12 yhteistyöjäsentä (+ yksi tytärjäsen) kuudesta eri EU maasta edustaen ammatillisen koulutuksen tarjoajia hoitotyön saralta, hoitoalan koulutuksen säätelystä vastaavia tahoja, ammattiyhdistyksiä, julkisia ja yksityisiä työnantajia, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

 

Tutkimuskaitokset:

  • ITD-CNRon julkinen tutkimusinstituutti, joka keskittyy innovatiivisiin metodeihin ja työkaluihin tukeakseen opettamisen ja oppimisen prosesseja. Tässä projektissa instituutti toimii projektin koordinaattorina.
  • SI4Lifeon alueellinen tutkimuskeskus, jonka erityisalaa on aktiivinen ja terve ikääntyminen sekä ohjaava suunnittelu terveyssektorilla. CARESS projektin koordinaattorina, se tarjoaa käynnissä olevien SSA projektien tietoa ja tuloksia kotihoitoon liittyen.

Yliopistot:

  • UNIGEUEFja TEI-The (Hoitotieteen laitokset) edistävät kansallisen opinto-ohjelman kehittämistä ja koordinoivat pilottikursseja Italiassa, Kreikassa ja Suomessa.

UEF: Hoitotieteen laitos on pioneeri hoitotieteen tutkimuksessa ja opettamisessa Suomessa. Laitoksen toiminta on tunnustettu erinomaiseksi viimeisimmissä kansainvälisissä “QS” arvosteluissa (the World University Rankings by Subject 2018 www.topuniversities.com)

UNIGE: University of Genoa on yksi suurimmista akateemisista instituutiosta Italiassa. Opiskelijoita on yli 40,000. Lääketieteen ja farmasian laitokset toimivat yhteistyössä San Martino sairaalan, The Gaslili lastensairaalan sekä kansallisen syöpäkeskuksen kanssa. Tällä hetkellä Genoan yliopistolla on yli 1500 hoitotyön opiskelijaa.

T.E.I – The: Thessalyn TEI on kolmanneksi suurin teknologian koulutusinstituutti Kreikassa. Opiskelijoita on noin 21 000. Sen tavoite on tuottaa ja välittää tietoa tutkimuksen ja koulutuksen kautta vastaamalla yhteiskunnan sosiaalisiin, kulttuurisiin, koukutuksellisiin, ammatillisiin sekä kehityksellisiin tavoitteisiin ja tuottamalla ympäristön tiedon tuottamiselle ja jakamiselle.

  • Hellenic Mediterranean University (Hoitotieteen sekä Sähköinsinööritekniikan laitokset): Teknologian koulutusinstituutti Kreetan TEI on julkinen korkeakoulu Kreikassa, joka tarjoaa alemman ja ylemmän korkeakoulutason tutkintoja sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Kaikki sen laitokset ja laboratoriot ovat vahvasti tutkimus-orientoituneita. Tässä projektissa rooli on lähinnä toimia teknologian asiantuntijana. Lisäksi hoitotieteen laitos osallistuu EU tasoisen opinto-ohjelman laatimiseen.

Alan sääntelytä vastaavat tahot:

  • A.Li.Sa. (Ligurian Regulatory Body of Nurses) ja ENE (Hellenic Regulatory Body of Nurses) osallistuvat ammatillisen profiilin ja opinto-ohjelman määrittelyyn sekä varmistavat kansallisen opinto-ohjelman pitkäjänteisen luottettavuuden ja toimivuuden.

Katto-organisaatiot:

  • EUROCARERS on eurooppalainen verkosto joka edustaa epävirallisia hoitajia ja heidän organisaatioitaan tuoden yhteen 64 organisaatiota. Tässä projektissa organisaatio vastaa tulosten levittämisestä, hyödyntämisestä ja pitkäjänteisyydestä toimien linkkinä eri järjestöjen välillä.
  • EASP on laaja EU yhteisö. Sen 130 jäsentä edustavat noin 15 000 vammaispalvelua Euroopassa. Tässä projektissa he toimivat perustavanlaatuisessa roolissa edustamassa FCN -hoitajien mahdollisia yksityisiä työnantajia, ja vaikuttamassa työmarkkinoiden tarpeen ja hoitajilla olevien taitojen välisen kuilun kaventumiseen.

Yksityiset yritykset:

  • AWV on yksityinen yritys joka omaa kokemusta yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä koulutuksen kehittämisestä eri erikoialoille. Tässä projektissa AWV toimii ECVET ja EQAVET asiantuntijana varmistaen ammatillisen profiilin, opinto-ohjelman sekä yleisen laadunvarmistusprosessin yhteneväisyyden merkittävien EU työkalujen kanssa.
  • FUTURE BALLOONS on yritys, joka on innovatiivinen ammatillisen koulutuksen ratkaisujen kehittäjä. Tässä projektissa he tarjoavat tutkimuksen, jonka aiheena on työmarkkinoiden kehittyminen sekä FCN -hoitajien ammatillinen profiili.

Seuraavassa kartassa on merkitty sinisellä ne maat, jotka osallistuvat ENhHANCE projektiin. Maat ovat Italia, Kreikka, Suomi, Portugali, Saksa ja Belgia.

 

ENhANCE allianssissa :