Ολοκληρώθηκε το Παραδοτέο 6.1 (Σχέδιο Αξιολόγησης και Παρακολούθησης)

Η αξιολόγηση κλείνει τον κύκλο ανάπτυξης ενός προγράμματος σπουδών. Το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης και Παρακολούθησης (ΣΑΠ, ΠΕ6 – Ε6.1) εισάγει συγκεκριμένα κριτήρια, προκαταρκτικούς δείκτες και συνθήκες για τις διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τους Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENhANCE 2018-2020. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με επαναληπτικό τρόπο για την επικύρωση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών, των κατευθυντήριων γραμμών και των εργαλείων του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΝ) της ΕΕ.

Το παρόν έγγραφο αρχίζει με την περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του έργου ENhANCE και του Πακέτου Εργασίας 6 (ΠΕ6). Περιγράφονται οι ρόλοι και τα καθήκοντα των κύριων εταίρων και ειδικότερα αναλύονται λεπτομερώς οι ευθύνες μεταξύ ΠΕ6 (Αξιολόγηση) και ΠΕ8 (Διασφάλιση Ποιότητας). Επιπλέον, το σχέδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες και τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και παραθέτει τις αρχές για τις δραστηριότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Η αξιολόγηση των διαφόρων σταδίων αυτού του έργου, και κατά συνέπεια και του περιεχομένου αυτού του ΣΑΠ, χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές εργασίες αξιολόγησης (6.2, 6.3 και 6.4). Αυτό το ΣΑΠ περιλαμβάνει κριτήρια, προκαταρκτικούς δείκτες και προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση και την αθροιστική αξιολόγηση και περιγράφει τη δημιουργία των βρόχων ανατροφοδότησης. Έχουν εισαχθεί σχέδια αξιολόγησης και προβλέπεται η συλλογή δεδομένων από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και διάφορους τύπους ενδιαφερομένων. Η τριγωνοποίηση διαφορετικών τύπων δεδομένων και πηγών χρησιμοποιείται σε πολλά παραδοτέα για την αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Ως βάση της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες.

Τα κριτήρια και οι προκαταρκτικοί δείκτες που παρουσιάζονται σε αυτό το ΣΑΠ βασίζονται στους στόχους και τους δείκτες επιτυχίας και αποτελέσματος αυτού του έργου που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Κατά τη διάρκεια του έργου το περιεχόμενο και η μορφή των διαφορετικών παραδοτέων θα εξελιχθούν, συνεπώς και οι δείκτες για την εκτίμησή τους θα υποστούν κάποιες τροποποιήσεις στην πορεία. Για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των τελικών δεικτών, εισάγεται ένα συγκεκριμένο εργαλείο στο Google Drive του έργου (Παράρτημα III). Όλες οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης εκτελούνται σε συνεργασία με το ΠΕ8 (Διασφάλιση Ποιότητας) για την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας και συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). Το Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση.

Συντάκτες: Hannele Turunen (UEF), Mina Azimirad (UEF), Hanna Kamppila (UEF)