Τοπικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τρία (3) Τοπικά Προγράμματα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές βασισμένα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE

Ένα κύριο αποτέλεσμα του έργου (βλέπε επίσης παραδοτέο D3.3) ήταν η πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE σε τρία (3) τοπικά Προγράμματα Σπουδών. Τα τοπικά Προγράμματα Σπουδών ξεκίνησαν πιλοτικά τον τρίτο χρόνο του έργου στοχεύοντας σε απόφοιτους νοσηλευτές σε 3 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο της Τζένοα και στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φιλανδίας.

Το τοπικό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βασίζεται και στα 53 μαθησιακά αποτελέσματα που στοχεύει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE και αντιστοιχεί σε 40 Μονάδες Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Αποτελείται από ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης 250 ωρών συνολικά και οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην οικογενειακή και κοινοτική νοσηλευτική.

Για μια πλήρη περιγραφή (στα αγγλικά) του προγράμματος σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές που έτρεξε πιλοτικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου ENhANCE, δείτε: