Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ – αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων και τάσεων της μακροχρόνιας περίθαλψης

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων δίνει έμφαση στο δικαίωμα σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης καλής ποιότητας, ιδίως στις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας και της κοινότητας (Αξίωμα 18).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε έκθεση του Αυγούστου 2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής (το οποίο συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σχετικά με τις κυριότερες προκλήσεις και τις τάσεις της μακροχρόνιας περίθαλψης στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει μια μελέτη των εθνικών πολιτικών:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=792&langId=en#navItem-1