Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τα τρέχοντα εργασιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα ΟΚΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα στιγμιότυπο των τρεχουσών εργασιακών και επαγγελματικών περιβάλλοντα του Οικογένειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) σε 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία , Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η προετοιμασία αυτού του εγγράφου φαινόταν πολύ δύσκολη από την αρχή, εξαιτίας της μεγάλης μεταβλητότητας του εργασιακού και επαγγελματικού πλαισίου του ΟΚΣ, όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών χωρών, αλλά συχνά και στην ίδια χώρα.

Αυτή η μεταβλητότητα περιελάμβανε πολλές πτυχές, ξεκινώντας από τα διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι και οι δραστηριότητες των ΟΚΣ διαμορφώνονται σε διαφορετικές κουλτούρες, μέχρι τη μεγάλη ποικιλία των όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ΟΚΣ.

Το έργο των ΟΚΣ επηρεάζεται άμεσα από την υγειονομική περίθαλψη, τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά πλαίσια, τα οποία συνιστούν το φυσικό περιβάλλον της πρακτικής τους.
Επομένως, όλοι οι εταίροι της Σύμπραξης του ΠΕ2 του έργου ENhANCE, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γένοβας, εργάστηκαν πολύ σκληρά, καταρχάς προκειμένου να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες πρέπει να συγκεντρωθούν και με ποιο τρόπο μπορούν αυτές να οργανωθούν ώστε να είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ3 για τη δημιουργία ενός βασικού προγράμματος σπουδών, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς από τους ΟΚΣ της Ευρώπης.

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό μέρος που συμπληρώνει το πλαίσιο της ΕΕ για τους ΟΚΣ είναι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για τους ΟΚΣ, η οποία περιγράφει τους παράγοντες ώθησης και έλξης που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας των ΟΚΣ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συντάκτες: Loredana Sasso (UNIGE), Annamaria Bagnasco (UNIGE), Giuseppe Aleo (UNIGE), Milko Zanini (UNIGE), Francesca Pozzi (CNR-ITD), Clara Rodrigues (Future Balloons), Serena Alvino (Si4Life), Daniele Musian (Si4Life), Isabella Roba (A.Li.Sa), Hannele Turunen (UEF), Adriana Popa (EASPD), Mariana Vicente (Eurocarers), Ioanna V. Papathanasiou (TEI-Thessaly), Evangelos C. Fradelos (TEI-Thessaly), Michael Kourakos (TEI-Thessaly), Eftychia S. Evangelidou (ENE), Aristides Daglas (ENE), Konstantinos Stavropoulos (ENE).